Algemene voorwaarden

  1. ONDERWERP VAN DE ONLINE OVEREENKOMST EN DE DEFINITIE ERVAN

De “online” koopovereenkomst verwijst naar de overeenkomst op afstand, d.w.z. de rechtshandeling

betreffende roerende zaken en/of diensten bedongen tussen een leverancier, in dit geval

een tussenpersoon voor elektronische verkoop, MOLLIE BV – BTW-code NL815839091B01 voor

rekening van TCL International BV – BTW nummer NL857826025B01, en een consument en/of

klant binnen een systeem voor verkoop op afstand georganiseerd door de leverancier die hiervoor

contract maakt uitsluitend gebruik van de communicatietechnologie op afstand die “internet” wordt genoemd. Alle

overeenkomsten zullen derhalve rechtstreeks worden gesloten door middel van toegang door de consument en / of

klant naar de website die overeenkomt met het adres www.vittomins.com , waar,

volgens de aangegeven procedures sluit hij de overeenkomst voor de “aankoop van

het goede.

  1. VERKOOPPRIJZEN EN AANKOOPMETHODEN

Alle verkoopprijzen van de producten weergegeven en aangegeven op de website, waarvoor ze

een openbaar aanbod vormen overeenkomstig artikel 1336 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief BTW en eventuele andere belastingen. De klant wordt verzendkosten in rekening gebracht, duidelijk weergegeven voordat de bestelling is afgerond.

De koopovereenkomst komt tot stand door de exacte samenstelling en de toestemming om

de aankoop uitgedrukt door de “on line” gegeven overeenkomst of door ondertekening van de bestelbon gekoppeld aan de elektronische catalogus op de site. De klant kan de goederen betalen via de betalingsdiensten die online worden aangegeven op het moment van aankoop.

  1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN WIJZE VAN LEVERING

TCL International BV zal ervoor zorgen dat de geselecteerde en bestelde producten aan klanten worden geleverd, met behulp van de methoden beschreven in het vorige artikel, door vertrouwde koeriers en / of verladers of, naar goeddunken van het bedrijf, rechtstreeks door het bedrijf zelf.

  1. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De consument en/of klant onderneemt en, eenmaal de “online” aankoop

procedure is voltooid, verbindt zich ertoe deze algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren,

die bovendien reeds als een noodzakelijke passage in de “aankoop”, alsmede de specificaties van het gekochte product, om volledig te voldoen aan de voorwaarde van de artikelen 4, 5, 52 en 53 van de Decr. Wetgevend. Nee.

206/2005

  1. VERANTWOORDELIJKHEID

De consument en/of klant vanaf het moment dat hij de beschadigde goederen ontvangt of

verzoeken om teruggave aan de vervoerder heeft directe en exclusieve actie tegen de vervoerder

zelf. Deze laatste is ook verantwoordelijk voor de vertraging bij het afleveren van de goederen aan de ontvanger. TCL International BV  moet in dergelijke gevallen worden beschouwd als vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor verlies of schade (beschadiging) van de goederen vanaf het moment waarop deze zonder voorbehoud is geleverd aan de vervoerder voor transport.

6 GEGEVENS VOOR BETALINGEN

Door het invullen van de juiste ruimte, aanwezig op de website van het bankbetaling

systeem, de consument en/of klant machtigt MOLLIE BV om hun creditkaart te gebruiken

, of andere kaart uitgegeven in plaats van, en om hun lopende rekening te debiteren ten gunste van

TCL International BV het totale bedrag weergegeven als de kosten van de aankoop gedaan “on line”.

De

de hele procedure gebeurt via een beveiligde verbinding die is aangesloten via het door MOLLIE beveiligde circuit aan de bankeigenaar en beheerder van de “on line” betaaldienst, waaraan SMA

SERVIZI heeft er geen toegang toe. Indien de consument gebruik zou maken van het herroepingsrecht, zoals uiteengezet in punt 8 van deze algemene voorwaarden, zal het terug te betalen bedrag

bijgeschreven op dezelfde creditcard.

  1. HERROEPINGSRECHT

De regels inzake het herroepingsrecht zijn opgenomen in de artikelen 64/67 van het wetsbesluit

  1. 206/2005 en latere wijzigingen (consumentenwetgeving). De “consument” die voor

elke reden niet tevreden is met de gedane aankoop, heeft het recht om zich terug te trekken uit het

bedongen contract, zonder enige boete en zonder opgave van reden, binnen de

termijn van 14 werkdagen voor de goederen vanaf de dag van ontvangst, voor diensten van    

de dag van het sluiten van het “on line” contract. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant

naar TCL International BV een mededeling sturen naar info@vittomins.com  binnen 14 werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen.

Het herroepingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1) Het gekochte goed moet intact zijn en worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet

in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires);

2) Om schade aan de originele verpakking te beperken, raden wij aan om deze, indien mogelijk, in te voegen

in een tweede doos (vermijd in alle gevallen het direct bevestigen van etiketten of tapes

op de originele verpakking van het product);

3) De verzending, tot aan het certificaat van ontvangst in ons magazijn, bevindt zich onder de

volledige verantwoordelijkheid van de klant;

4) De transportkosten voor het terugzenden van de goederen worden aan de klant-consument in rekening gebracht;

5) De gemaakte kosten voor het innen van contante betalingen worden niet vergoed aan de

klant-consument;

6) De door SMA SERVIZI gemaakte kosten voor het afhandelen van de retourzending worden in rekening gebracht bij de klant-consument in het vaste tarief van € 10,00 per geretourneerd artikel en naar aantal autorisatie verzonden per e-mail van SMA SERVIZI samen met het autorisatieformulier

Ontvangen. Onverminderd eventuele reparatiekosten voor beschadiging van de originele verpakking,

SMA SERVIZI zal de klant het volledige reeds betaalde bedrag voor het product terugbetalen

of door het bedrag over te maken naar de creditcard of via een bankoverschrijving. In het laatste

geval is het de verantwoordelijkheid van de klant om de bankgegevens onmiddellijk te verstrekken op die om de terugbetaling te verkrijgen (IBAN-code).

Wanneer het herroepingsrecht vervalt

Het herroepingsrecht gaat verloren door het ontbreken van de essentiële voorwaarde van integriteit van het goed

(verpakking en/of de inhoud ervan), in gevallen waarin SMA SERVIZI constateert:

1) Gebruik zelfs gedeeltelijk van het goede;

2) Het ontbreken van een externe verpakking en / of originele interne verpakking;

3). De afwezigheid van integrale elementen van het product;

4). Schade aan het product om andere redenen dan het transport

In de hierboven aangegeven gevallen zal SMA SERVIZI het gekochte goed teruggeven aan de

afzender, de verzendkosten in rekening brengen bij de afzender.

  1. TOEWIJZING EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld met het oog op het registreren van de klant en het activeren van

tegen hem de procedures voor de uitvoering van dit contract en de daarmee verband houdende noodzakelijke

communicatie; deze gegevens worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de wetten in

kracht en kan alleen worden tentoongesteld op verzoek van de rechterlijke autoriteit of andere

bevoegde autoriteit die wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan betrokkenen

gedelegeerd om de activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van de bedongen

contract en uitsluitend voor dit doel verspreid

  1. JURISDICTIE EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en schending van

koopovereenkomsten die “online” via de website worden bedongen, vallen onder de Italiaanse jurisdictie;

Met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 63 van wetsbesluit nr. 206/2005,

geschil tussen partijen met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en

schending van dit contract is de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Turijn.

Informatie over online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de

ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen

overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR op een van hun platforms. Het platform

(http://ec.europa.eu/consumers/odr)

dient als een site waar consumenten kunnen proberen te bereiken

buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankopen en overeenkomsten voor diensten.

 

                     Geproduceerd door:              Logidex SRL

                                                                        Via Monte MAGNO 39

                                                                        I – 1032 Torino

                                                                        IT

                                                                        Logidex@logidex.it      

 

                    Gedistribueerd door:              TCL International BV

                                                                        Graaf Engelbertlaan 75

                                                                        4806 DS Breda

                                                                        NL

                                                                        info@vittomins.com